Közösségi szolgálat

A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének a feltétele az 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

A közösségi szolgálatról a legfontosabbak: 

 • A köznevelési törvény és az ahhoz kapcsolódó végrehajtási rendelet szabályozza elsősorban, de számos kapcsolódó jogszabályt találtok: http://www.kozossegi.ofi.hu/ → törvényi háttér
 • A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének a feltétele az 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.
  • Kivéve:
   • Felnőtt esti és levelező oktatásban résztvevő tanulók
   • SNI-s tanulók, akiket a szakértői bizottság javaslata alapján a közösségi szolgálat alól az igazgató határozatban mentesít.

A 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzata

(15a) Ha a tanuló a középiskola elvégzését követő érettségi vizsgaidőszakban az írásbeli érettségi vizsgaidőszak kezdetéig nem rendelkezik az Nkt. 6. § (4) bekezdésében a közösségi szolgálat teljesítésére meghatározott feltétellel, érettségi vizsgáit nem kezdheti meg, az adott vizsgaidőszakra vonatkozó összes érettségi jelentkezését az igazgató törli.

 

2. A Köznevelési törvény végrehajtási rendelet

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

(5) A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.

(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 1. § (2) A törvény hatálya nem terjed ki d) a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti közösségi szolgálatra.

(8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

(9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként

 1. a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát,
 • Nálunk eddig jellemzően külső fogadószervezeteknél voltak a tanulók. Fontos, hogy csak olyan külső fogadóhelyre mehet a tanuló, amivel az iskolának együttműködési szerződése van.

Mi lehet az aránya az iskolán belül és kívül végzett IKSz tevékenységeknek?

Az iskolán belüli tevékenységek aránya nincsen meghatározva, de a közösségi szolgálat szellemisége nem teszi lehetővé, hogy 50%-nál több intézményen belüli tevékenysége legyen a diákoknak. Ha az iskolai tanórán kívüli diákélet élénkítését is tudja szolgálni az IKSZ, akkor érdemes ezt jól végiggondolni. Elsősorban olyan tevékenységeknél lehet a közösségi szolgálatot elszámolni, amelyek személyek segítésére fókuszálnak és nem az adott intézmény (fogadó intézmény) támogatására és meghaladják az iskolák korábbi pedagógiai programjában megfogalmazott feladatait pl. idősek informatikai oktatásában való részvétele, gyermekotthoni gyerekekkel való nyelvgyakorlás, korrepetálás kisebb diákokkal. A korábban is vállalt diákfeladatok nem képezik a közösségi szolgálat részét pl. szalagavató bálon sorfalállás, kórus tagság, szakkörök. Az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságának egyértelmű az állásfoglalása arról, hogy a tankönyvosztással kapcsolatos munka nem számít közösségi szolgálatnak.

 • Dokumentálás:
  • Jelentkezési lapot kell kitölteni, ami tartalmazza a közösségi szolgálatra jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét, idejét és a szülő beleegyező nyilatkozatát. (Csatolva.)
  • Közösségi szolgálati naplót kell vezetni.(A naplót tőlem kérhetik a tanulók vagy ti is.)
  • A törzslapon és a bizonyítványban a tanév végén dokumentálni kell az elvégzett közösségi szolgálatot az alábbi záradékkal: (Eddig az ofők csinálták.)

Igazolom, hogy a tanuló a ……../…….. tanévben …….. óra közösségi szolgálatot teljesített.

 • Ha mind az 50 óra megvan, a bizonyítványba a következő záradékot kell írni: (Eddig az ofők tették ezt meg.)

  A tanuló teljesítette a rendes érettségi vizsga megkezdéséhez szükséges közösségi szolgálatot.

 • A tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást kell kiállítani két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad.
Close Menu
×
×

Cart